Ysgol Bro Banw

Screen Shot 2014-05-01 at 21.57.25 tumblr_mho62cS6Aw1rjeb8co1_500

Annwyl Riant,

Mae'n rhoi pleser mawr i mi i gyflwyno i chi, trwy gyfrwng y Wefan hon, rhywfaint o wybodaeth am Ysgol Bro Banw. Pwrpas y wybodaeth yw eich galluogi i gael dealltwriaeth o fywyd ac ethos yr ysgol.

 

Fy nod yw ein bod ni, fel ysgol, yn darparu amgylchedd gofalgar ar gyfer eich plentyn. Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod pob plentyn yn cael mynediad at ystod eang o gyfleoedd dysgu, er mwyn eu galluogi i dyfu i fod yn oedolion annibynnol a chyfrifol.

 

Yma yn Ysgol Bro Banw, rydym yn cydnabod bod perthynas gynhyrchiol rhwng y cartref a’r ysgol yn hanfodol, er mwyn meithrin ymdeimlad o bartneriaeth rhwng rhieni ac athrawon ac i sicrhau yr amgylchedd dysgu gorau posibl ar gyfer eich plentyn. O ganlyniad, rydym yn ymdrechu bob amser i gyflawni hyn.

 

Mae Ysgol Bro Banw yn ysgol hapus, ac mae hyn yn deillio o'r cyfleoedd a gynigir i bawb. Mae cyfranogiad a llwyddiant mewn nifer o ymdrechion yn galluogi disgyblion, rhieni, staff, llywodraethwyr, y gymuned a'r Awdurdod Addysg Lleol i fod yn haeddiannol falch o'u cysylltiad â'r ysgol.

 

Rwy'n edrych ymlaen i’ch croesawu chi a'ch plentyn i Ysgol Bro

Banw ac yn gobeithio y bydd y blynyddoedd a dreuliwch gyda

ni yn hapus ac yn broffidiol.

 

Yr eiddoch yn gywir,

Mrs M Davies